Asertivita

20.05.2013 17:42

ASERTIVITA

V hodinách výchovy ke zdraví i občanské výchovy jsou v současnoti probírána témata, která souvisí s komunikací ve škole, doma, na veřejnosti, při přijímacích pohovorech apod.

Často také hovoříme o asertivní komunikaci. Co slovo ASERTIVITA vlastně znamená?

Asertivita - je schopnost (dovednost) prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo zájem. Považuje se za důležitou komunikační dovednost. Často se překládá jako sebeprosazení.

Znalec asertivity má umět přirozeně projevit své emoce. Má dokázat spontánně reagovat, má umět dávat najevo svá přání a požadavky. Má dokázat sdělit své jasné stanovisko, nemluvit mlhavě a jen napovídat chytrému. Umí oponovat. Říká ne na nepřijatelné požadavky.

Deset základních asertivních práv
1. Máme právo sami posuzovat své chování a city a být za ně odpovědni.
2. Máme právo nenabízet žádné omluvy a výmluvy ospravedlňující naše chování.
3. Máme právo posoudit, zda a nakolik jsme zodpovědní za řešení problémů druhých lidí.
4. Máme právo změnit svůj názor.
5. Máme právo říci: "Já nevím."
6. Máme právo být nezávislí na dobré vůli ostatních.
7. Máme právo dělat chyby a být za ně zodpovědní.
8. Máme právo dělat nelogická rozhodnutí.
9. Máme právo říci: "Nerozumím."
10. Máme právo říci: "Je mi to jedno."